Polityka
prywatności

Polityka prywatności

Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa. Państwa prywatność i ochrona praw osobistych są dla nas ważne. Mogą Państwo mieć mieć pewność, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Celem niniejszej informacji jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw odnoszących się do przetwarzania Państwa danych osobowych. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

1.Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia świadczenia usług. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Państwa danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie.
2.Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania umów dotyczących pomocy prawnej, w tym udzielenia porady prawnej, sporządzenia projektów pism oraz pism procesowych, opinii prawnych oraz dochodzenia roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 RODO.
3. Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj.: wszelkie działania zmierzające do zawarcia umowy np. złożenie oferty czy korespondowanie w sprawie uzgodnienia warunków umowy; realizacja postanowień umowy;
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wystawienie faktury w zakresie świadczonych usług, konieczność przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej przez określony przepisami prawa czas, w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą;
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania/wnioski Klienta, archiwizowanie danych). Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przyczyną złożonego sprzeciwu powinna być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu takiego żądania przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykażemy istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
d. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, adwokaci i radcowie prawni współpracujący z Kancelarią, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe), podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie.
e. Przechowujemy Państwa dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora.
4. Przekazując nam dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej zachęcamy do korzystania z zabezpieczania danych z udziałem szyfrowania. W przypadku problemów w wypełnieniu powyższego standardu prosimy o wcześniejszy kontakt celem pomocy w tym zakresie.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Rola ul. Rymwida 6/64, 20-607 Lublin. Dane osobowe zbierane przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Rola przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach obowiązujących w związku z ww. Rozporządzeniem RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zachowujemy Państwa dane osobowe w poufności i zabezpieczamy je odpowiednio przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wymienionych aktach prawnych.

Państwa prawa

1.Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem lub wykonanie usługi. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w  nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.
2. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
b. przenoszenia swoich danych – prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania,  
c. jeżeli Państwa dane osobowe byłyby przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:
a. wysyłając e-mail na adres: biuro(at)@prawnicy-polska.pl
b. wysyłając pismo na adres korespondencyjny: Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Rola ul. Prosta 5D/2 05-250 Radzymin

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Roladanych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Rola jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane są wykorzystywane jedynie w zakresie uzgodnionym z Państwem w celach świadczenia na rzecz Państwa określonych usług. Państwa dane zgodnie z obowiązującym Kodeksem Etyki Radcy Prawnego nie są przekazywane poza osoby świadczące usługi prawne na rzecz Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Rola. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z przez Kancelarią Radcy Prawnego Piotr Rola, np. księgowi (w ramach wystawiania faktury), prawnicy (w ramach współpracy przy wykonywaniu na rzecz Państwa określonej usługi), sądy (w ramach świadczenia usługi prawnej z Państwa inicjatywy). Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Rola oraz na terenie biur. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W związku ze współpracą ze wskazanymi powyżej podmiotami podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na powyższej witrynie, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Polityka Cookies

Na naszej stronieinternetowej używamy ciasteczek (cookies), usług analitycznych webanalysis. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.